Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

hellsinki
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viaRedPenny RedPenny
hellsinki
0882 1de3 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaRedPenny RedPenny

July 10 2015

hellsinki
6026 05f1 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe vialmn lmn

July 09 2015

hellsinki
5310 20c5
Reposted fromadkagar adkagar

July 08 2015

hellsinki
7453 c8ac
Reposted fromGIFer GIFer
hellsinki
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol viaoblivions oblivions
hellsinki
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik vianoisetales noisetales
hellsinki
6662 4865
Reposted frommagija magija vianoisetales noisetales
hellsinki
4197 f334 500
Reposted fromcontroversial controversial vianoisetales noisetales

July 07 2015

hellsinki

Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa vianoisetales noisetales
hellsinki
1422 34f0
Reposted fromadkagar adkagar
hellsinki
1446 5e3e 500
Reposted fromadkagar adkagar
hellsinki
Noise Tales love animations.
via http://designtaxi.com
Reposted fromnoisetales noisetales
hellsinki
Noise Tales love animations.
via http://designtaxi.com
Reposted fromnoisetales noisetales
hellsinki
8155 6b82 500
Reposted frompeper peper viailovemovies ilovemovies
hellsinki
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
hellsinki
5129 404a
Reposted fromyourjinx yourjinx vianoisetales noisetales
hellsinki
I need This. NOW!!!
Reposted fromMysticen Mysticen vianoisetales noisetales

July 06 2015

hellsinki
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina vianoisetales noisetales

July 05 2015

hellsinki
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viamotyla-noga motyla-noga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl